Γενικοί Όροι Πωλήσεων «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ»

1. ΓΕΝΙΚΑ. Οι κάτωθι γενικοί όροι πωλήσεων ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση πώλησης εμπορευμάτων την οποία συνάπτει η εταιρεία «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε εγγράφου που εκδίδεται για κάθε πώληση και υπερισχύουν έναντι οποιοδήποτε άλλου. Τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση που η εταιρεία «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» το έχει αποδεχθεί εγγράφως. Η υποβολή παραγγελίας προς την εταιρεία «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» συνιστά αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε από τους παρόντες γενικούς όρους ήθελε τυχόν κριθεί άκυρος για οιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε συμπεριληφθεί σε αυτούς.

2. ΙΣΧΥΣ. Η ισχύς της σύμβασης πωλήσεως εκκινεί με την γραπτή και μόνον αποδοχή της «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» και υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής εντός 24 ωρών δεν έχει ανακαλέσει την παραγγελία.

3. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ. Οι τιμές των προϊόντων της εταιρείας «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» περιλαμβάνουν τα έξοδα απλής συσκευασίας ήτοι χαρτόνι, φιλμ. Στις τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, ο φόρος προστιθέμενης αξίας 24% και τα έξοδα συσκευασίας σε απλές παλέτες και σε παλέτες με στηρίγματα τα οποία υπόκεινται σε επιπλέον χρέωση. Η εταιρεία «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» δύναται να τροποποιεί τον τιμοκατάλογο των προϊόντων της άνευ ουδεμία υποχρεώσεως προειδοποίησης.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Οι χρόνοι παράδοσης των εμπορευμάτων είναι πάντοτε εκτιμώμενοι και καμία αξίωση αποζημίωσης δεν οφείλεται για καθυστερημένη παράδοση προϊόντων. Ο χρόνος παράδοσης που αναγράφεται για κάθε προϊόν στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι δεσμευτικός. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την άμεση παράδοση των παραγγελθέντων εμπορευμάτων. Η εταιρεία . δικαιούται να προβεί σε τμηματικές παραδόσεις καθώς και σε παραδόσεις πριν τον συμφωνηθέντα χρόνο παράδοσης.. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση παράδοσης εφόσον αυτό οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα και σε γεγονότα ανωτέρας βίας ήτοι ενδεικτικά απεργίες, θεομηνίες, πόλεμος, έλλειψη των απαιτούμενων πρώτων υλών ή άλλων απαραίτητων υλικών για την εκπλήρωση της σύμβασης. Σε τέτοια περίπτωση η εταιρεία «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» θα ενημερώσει το συντομότερο δυνατό τον αγοραστή. Σε περίπτωση που υφίσταται κατάσταση ανωτέρας βίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, δύνανται αμφότερα τα μέρη της σύμβασης να λήξουν την σύμβαση.

5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Τόπος παράδοσης είναι είτε η καταστατική έδρα της εταιρείας «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» είτε η διεύθυνση που δηλώνει ο αγοραστής, η οποία θα αναγράφεται στα εκδιδόμενα για την συγκεκριμένη πώληση παραστατικά. Η εν λόγω διεύθυνση δεν θα δύναται να μεταβληθεί όταν τα εμπορεύματα θα βρίσκονται καθ΄ οδόν προς τον τελικό προορισμό τους. Αν ο αγοραστής δεν παραλάβει τα εμπορεύματα εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίησή του προς τούτο, καθίσταται πάραυτα υπερήμερος, το οφειλόμενο τίμημα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και προσαυξάνεται με κάθε πρόσθετη δαπάνη (φύλαξης, ασφάλισης κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, η πωλήτρια δύναται να επιλέξει να διαθέσει τα εμπορεύματα αλλού και να παρακρατήσει την προκαταβολή η οποία δόθηκε από τον πελάτη για την παραγγελία αυτή, ως ποινική ρήτρα και να αξιώσει αποζημίωση. Σε περίπτωση που αγοραστής υποδείξει διαφορετικό τόπο ή πρόσωπο παράδοσης εμπορευμάτων, η παραλαβή θα λογίζεται από την παράδοση στον υποδειχθέντα τόπο ή υποδειχθέν πρόσωπο αντίστοιχα. Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον αγοραστή. Τυχόν κάλυψη κόστους μεταφοράς από την πωλήτρια, δεν συνεπάγεται αποδοχή ή ανάληψη της ευθύνης ή του κίνδυνου μεταφοράς. Κατά την υποβολή της παραγγελίας αν δεν έχει οριστεί εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή των προϊόντων από τον αγοραστή, θα τεκμαίρεται ότι κάθε πρόσωπο που δρα εντός της επιχειρήσεως του αγοραστή θα μπορεί με μόνη την υπογραφή του να παραλαμβάνει τα εμπορεύματα, έχοντας προς τούτο εντολή και πληρεξουσιότητα του αγοραστή να δικαιοπρακτεί στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω υπογεγραμμένα παραστατικά θα αποτελούν πλήρη και έγγραφη απόδειξη, ιδίως ως προς την παραλαβή των εμπορευμάτων. Για τυχόν καθυστερήσεις κατά την παραλαβή ή την εκφόρτωση των εμπορευμάτων, η πωλήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη.

6. ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Η μεταφορά των εμπορευμάτων (περιλαμβανομένων φορτώσεων- εκφορτώσεων) θα εκτελείται στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή, ο οποίος θα φέρει τον σχετικό κίνδυνο. Ο κίνδυνος μεταφέρεται στον πελάτη αμέσως μόλις η εταιρεία «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» παραδώσει τα προϊόντα στη μεταφορική εταιρεία ή σε οποιοδήποτε άλλον έχει οριστεί για την εκτέλεση του σκοπού αυτού. Η εταιρεία «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες ή απώλειες προϊόντων κατά την μεταφορά τους εκτός εάν η ίδια έχει αναλάβει την μεταφορά τους με δικά της μεταφορικά μέσα. Σε αυτήν την περίπτωση η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στην αποκατάσταση των ζημιωθέντων προϊόντων ή την αντικατάσταση των απολεσθέντων.

7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Οι πωλούμενες ποσότητες (τεμάχια ανά μέτρο ή κιλό) ενδέχεται να έχουν απόκλιση προς τα συμφωνηθέντα μέχρι +/- 5% και πραγματοποιείται η αντίστοιχη χρέωση. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να ενημερώσει τον αγοραστή γι’ αυτό. Ο αγοραστής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα προϊόντα βάσει των συγκεκριμένων προδιαγραφών και οδηγιών για τον σκοπό που προορίζονται. Η πωλήτρια δεν ευθύνεται για τυχόν λάθος χρήση των προϊόντων από τον αγοραστή.

8. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ. Η κυριότητα των προϊόντων δεν μεταβιβάζεται στον αγοραστή και παρακρατείται από την εταιρεία «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση τους. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης η εταιρεία μπορεί εκτός των άλλων δικαιωμάτων της, να απαιτήσει την άμεση απόδοση των προϊόντων της επικαλούμενη το δικαίωμα της παρακράτησης κυριότητας.

9. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. Σε περίπτωση παραγγελίας που αφορά είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν χωρεί ανάκληση, δοθέντος ότι η εκτέλεση της παραγγελίας σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για λογαριασμό του συγκεκριμένου αγοραστή και με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ο αγοραστής επιθυμούσε, έτσι καθιστά αδύνατη την πώληση της σε άλλον πελάτη. Επιπροσθέτως η εταιρεία «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» έχει δικαίωμα να παρακρατήσει την προκαταβολή η οποία καταβλήθηκε ένεκα της συγκεκριμένης ειδικής παραγγελίας. Αλλαγές, τροποποιήσεις ή ακυρώσεις παραγγελιών για προϊόντα που ήδη είναι στο στάδιο παραγωγής δεν γίνονται αποδεκτές.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση χωρίς σοβαρό λόγο επιστρέφοντας ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερώσετε με γραπτή επιστολή που θα απευθύνετε στην εταιρεία «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ», συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν την σύμβαση όπως αριθμό και ημ/νία παραγγελίας και παραλαβής, πλήρη στοιχεία πελάτη. Εφόσον εγκριθεί το αίτημα επιστροφής των προϊόντων από την εταιρεία υποχρεούστε να τα επιστρέψετε στην αρχική τους άρτια κατάσταση στην οποία σας απεστάλησαν, συνοδευόμενα από το αντίστοιχο τιμολόγιο/απόδειξη. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή. Τα χρήματα σας θα επιστραφούν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων και τον έλεγχο των επιστρεφόμενων προϊόντων της εταιρείας «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ».

11. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται μετά την έκδοση αντίστοιχης απόδειξης/τιμολογίου από την εταιρεία «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ», αποκλειστικά και μόνον με μετρητά, με κατάθεση ή με έμβασμα σε λογαριασμό καθ΄ υπόδειξη της εταιρείας «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» και με τραπεζικές επιταγές. Οι πληρωμές προς την πωλήτρια διενεργούνται με ευθύνη του πελάτη και τα πάσης φύσεως έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά την τραπεζική συναλλαγή επιβαρύνουν τον αγοραστή. Αξιόγραφα που δίδονται για την πληρωμή μίας παραγγελίας δίδονται χάριν καταβολής και όχι εις εξόφληση της οφειλής του αγοραστή. Συμψηφισμός ολικά ή μερικά με τυχόν απαιτήσεις του αγοραστή, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται δεν δύναται. Σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλής, η εταιρεία «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» επιφυλάσσεται όπως χρεώσει τόκους υπερημερίας, βάσει του ισχύοντος επιτοκίου καθώς και να διακόψει ή να αρνηθεί την παράδοση των προϊόντων αζημίως για την ίδια, αναζητώντας οποιοδήποτε ποσό προκύψει από την μη παράδοση των προϊόντων. Εάν στο τιμολόγιο δεν αναγράφεται συγκεκριμένη προθεσμία πληρωμής, τότε αυτό θα πρέπει να εξοφληθεί ολοσχερώς εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Τα παραστατικά που εκδίδονται για λογαριασμό του αγοραστή, θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και ολογράφως το ονοματεπώνυμο του προσώπου, το οποίο δικαιούται νομίμως να τα υπογράψει, καθώς και την σφραγίδα του νομικού προσώπου του οποίου τυχόν έχουν εκδοθεί. Το τιμολόγιο μπορεί να αποσταλεί είτε ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος είτε μέσω ταχυδρομείου.

12. ΕΥΘΥΝΗ. Η εταιρεία «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» ευθύνεται έναντι του αγοραστή μόνον σε περιπτώσεις δόλου και βαριάς αμέλειας. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ο αγοραστής υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει την εταιρεία, η οποία οφείλει να το αντικαταστήσει. Σε μία τέτοια περίπτωση η εταιρεία επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής. Κάθε άλλη αξίωση αποκλείεται και ειδικότερα σε περίπτωση επιγενόμενης ζημίας προκληθείσας από τα ελαττώματα του προϊόντος, υπό τον όρο ότι αυτή δεν είναι απόρροια έλλειψης εξασφαλισμένων προδιαγραφών.

13. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.leonidis.gr Κάθε χρήστης/επισκέπτης που συνάπτει σύμβαση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί ανεπιφύλακτα με τους παρόντες όρους. Η εταιρεία επεξεργάζεται τα εισερχόμενα αιτήματα σε 1-2 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή, οι αργίες δεν λογίζονται στον χρόνο επεξεργασίας των αιτημάτων).Αιτήματα για λήψη προσφοράς δεν είναι δεσμευτικά. Η εταιρεία θα αποστείλει στον επισκέπτη μία προσφορά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος η οποία θα ισχύει για πέντε μέρες. Εν συνεχεία μετά την αποδοχή της προσφοράς ακολουθεί η καταχώριση της παραγγελίας με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και διαβιβάζεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο αγοραστής, ο οποίος ευθύνεται για την σωστή συμπλήρωση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος αναγράφεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν βρίσκεται σε μερική ή ολική έλλειψη, η εταιρεία ενημερώνει άμεσα τον πελάτη στα στοιχεία που έχει δηλώσει. Εάν η παραγγελία δεν είναι δυνατόν να αποσταλεί, τότε θα ακυρωθεί και ο λογαριασμός πελάτη δεν θα χρεωθεί. Εάν μέρος της παραγγελίας μπορεί να αποσταλεί τότε ο λογαριασμός πελάτης θα χρεωθεί σύμφωνα με τα διαθέσιμα προϊόντα που του απεστάλησαν.

14. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριών, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, downloading, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση, παραποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα της ιστοσελίδας. Τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» και το ηλεκτρονικό κατάστημα αυτής, όπως εικόνες, λογότυπα, χρωματισμοί, ονόματα, λέξεις, προϊόντα και υπηρεσίες αποτελούν αποκλειστικά κατοχυρωμένα σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» και του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.leonidis.gr και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Η εταιρεία «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» διαχειρίζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνές δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία προκύψει κατά την εφαρμογή των παρόντων όρων πώλησης και κατά την εκτέλεση της σύμβασης πωλήσεως, μεταξύ της εταιρείας «Λεωνίδης Ευάγγελος & ΣΙΑ ΟΕ» και του πελάτη, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο ενώ αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Κατερίνης.

espa